ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਸੱਲੀ

Sharing is caring!

ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਸੱਲੀ , ਪਰੇਮੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਉ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ,This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes. Springtide Infotainment Media, the joint endeavor (JV) in betweenTimes Group and Vice Media, prepares to introduce the TELEVISION channel Viceland in the 2nd half of the fiscal year 2018.The business is waiting for ministry of details and broadcasting’s (MIB) authorization to introduce the channel. Springtide has actually looked for 2 channel licences particularly Info Now and Info Now HD in February 2017. This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes,The MIB is not providing any licences for the last couple of months considering that it remains in the procedure of upgrading the uplinking and downlinking standards. It had actually even looked for the Telecom RegulatoryAuthority of India’s (TRAI) suggestions on the brand-new standards. The TRAI has actually likewise provided its suggestions on the matter.We prepare to introduce the channel later on this year. Nevertheless, we are waiting for federal government clearance to introduce the channel,” Vice India CEO Chanpreet Arora. This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes,Viceland is Vice Media’s satellite channel which supplies lifestyle-oriented documentary and truth seriesfocused on millennials. In India, Viceland may introduce as Viceland Now or Vice Now. This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes,Vice India, which formally introduced last month, is preparing to scale up its initial material providing to strike home with the millennials in India. This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes,Vice India CEO Chanpreet Arora stated that the stra tegy is to take the volume of initial material to 70% from the present 30%. Neverthelessscaling up will require time as Vice India has a personnel strength of 50 individuals.The platform is all set to introduce its very first long-form initial documentary ‘Kya Bolta Bantai’, which approximately equates to exactly what state, sibling. Premiering on 18 May, the documentary will take a look at the increase of gully rap in Mumbai. This Young Girl’s Song Can Open Your Eyes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *