Post

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

Sharing is caring!

ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਤਦ ਮਜਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ |ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਲਸ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ,ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ,ਜਿਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਸੰਭੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਬਾੱਡਿਜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋਉਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸਿਹਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੌਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਕਿਰ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਜੋ ਲੋਕ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ,ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨਸੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਮਯੂਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸਤਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਵਾਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ,ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਔਰਤ ਦੇ ਮੂਤਰਸ਼ਯ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਲਵਿਕਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ,ਜੋ ਲਗਪਗ 30% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੜਾ ਹੈ |ਚੰਗਾ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਕੁਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਸੈਕਸ ਕਸਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਹੈਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ |ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਸਰਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜਨ ਘਟਣ ਦੇ ਲਈ | ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਭੋਗਤੁਹਾਡੇ ਇਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰੜਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ |ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>